< img height="1" width="1" style="display:none"src="https://www.facebook.com/tr?id=279579520646271&ev=PageView&noscript=1"/>

穆斯林开斋节假期将至,放假期间部分国家/地区没有清关派送服务,请大家留意亲爱的淘胖子会员:

      穆斯林开斋节假期将至,放假期间部分国家/地区没有清关派送服务,请大家留意:

      新加坡:4月10日假期;

      东马:4月10-11日假期;

      西马:4月8-14日海关假期;10-11日空运派送假期;9-14日海运派送假期;

      印尼:4月7-15日海运清关和派送假期;空运4月10-11日派送假期。

      祝大家假期愉快!

Tags: